P

R

A

T

I

K

A

S

W

A

N

I

General Secretary Sports

+919799816014

V

I

N

A

Y

A

K

M

I

S

H

R

A

FINANCE CONVENER Sports

+916376326754

T

A

N

Y

A

A

G

A

R

W

A

L

ASsistant general secretary sports

+916386084572

Rugwed Bodhankar

Krishna Baheti

Aman Agarwal

Akshat Verma

Shridhar Somani

Saumya Kalra

Raj Krishna

Manish Tanwar

Aditya Agarwal

Aditya Singh

Aayush Mittal

Shreshtha Gupta

Aditya Tiwwari

R

U

G

W

E

D

B

O

D

H

A

N

K

A

R

Public relations head

+919730723242

A

D

I

T

Y

A

P

A

T

I

L

public relations head

+917219306211

A

D

I

T

Y

A

S

O

N

I

Public relations lead

+919305611376

A

A

G

A

M

J

A

I

N

Public relations lead

+918989523113

R

I

T

I

K

R

A

J

A

W

A

T

Public relations lead

+918955785733

K

A

R

T

I

K

E

Y

A

S

O

N

D

H

I

Public relations lead

+919871609681

Aarsh Mehtani

Aditya Singh

Aditya Tiwari

Ankit Mistri

Sahil Dhakre

Harsh Vardhan Thakur

Pitamber gupta

Sarvagya Acharya

Kanishak Mittal

Sanskriti

Anshita Bansal

Advaita

Samarth agarwal

Mayank Gupta

Naman Gupta

Jayant

Chirag Birla

Yash Goel

Soham Gupta

V

I

N

A

Y

A

K

M

I

S

H

R

A

sponsorship head

+916376326754

K

R

I

S

H

N

A

B

A

H

E

T

I

sponsorship head

+918949024501

H

A

R

D

I

K

J

A

I

N

sponsorship head

+918529706291

A

B

H

A

Y

A

G

A

R

W

A

L

sponsorship head

+91704945903

R

A

G

H

A

V

M

A

H

E

S

H

W

A

R

I

sponshorship lead

+919057574884

A

R

Y

A

A

G

A

R

W

A

L

sponsorship lead

+919664229063

Ankur Chandel

Akshit Tambi

Aayush Mittal

Diya Shah

Varun Goyal

Deepak Dayma

Yagya Panwar

Ayush Goyal

Gorang Hingorani

Aditya Raj Chouhan

Arya Panchlinge

Anshul Gupta

Aman Gupta

Akshaj Manchanda

Stuti Goel

Pawan Sharma

Khyati Grover

R

U

G

W

E

D

B

O

D

H

A

N

K

A

R

social media marketing head

+919730723242

R

A

H

U

L

V

I

J

A

Y

social media creative head

+919252993555

BHAKTI JAIN (GRAPHIC DESIGNER)

PRIYANK SAINI (GRAPHIC DESIGNER)

ESHITA RASTOGI (GRAPHIC DESIGNER)

RITIK GOYAL(GRAPHIC DESIGNER)

RAJ KRISHNA(VIDEO EDITOR)

MUKUND MAHESHWARI(GRAPHIC DESIGNER)

LAKSHAY SINGH(GRAPHIC DESIGNER)

SHIVEN GUPTA(GRAPHIC DESIGNER)

VARUN GOYAL(CONTENT WRITER)

SHIVEN GUPTA(CONTENT WRITER)

DESHNA THAKUR (CONTENT WRITER)

M

D

S

O

H

E

L

Tech team lead

+918434818761

U

T

K

A

R

S

H

G

A

N

D

H

I

Tech team lead

+918000797791

M

A

N

M

E

E

T

B

R

A

R

tech team lead

+919896325248

H

A

R

S

H

I

L

G

U

P

T

A

tech team member

+919610554797

H

A

R

S

H

I

T

C

H

A

U

H

A

N

tech team member

+916398286371

S

O

M

Y

A

J

A

I

N

tech team member

+916375906108

R

I

T

I

K

M

O

R

gRAPHIC AND VIDEO DESIGN

+917056971111